Pflegesymbole


 

 • Trommeltrocknen
  (schonend)
 • Trommeltrocknen normal
   

 

 

 


 

 • Nicht im Trommel-
  trockner trocknen
 • Trocknen auf der Leine
   


 

 

 • Liegend trocknen
 • Tropfnass trocknen
 • Im Schatten trocknen

 

 

 

 

 

 

 

 • Auf der Leine im
  Schatten trocknen
 • Liegend im Schatten
  trocknen
 • Tropfnass im Schatten
  trocknen